021 66 17 60 17 0935 55 83 354

مکالمه عربی مقدماتی مکالمه فصیح در مقطع مقدماتی (تمهیدیة) شامل دو دوره 4 ترمی (8 ترم) [...]
ادامه مطلب

مکالمه عربی میانی مکالمه فصیح در مقطع میانی (متوسطه) شامل دو دوره 4 ترمی (8 ترم) می‎باشد. [...]
ادامه مطلب

مکالمه عربی پیشرفته مکالمه فصیح در مقطع پیشرفته (عالیة) شامل یک دوره 5 ترمی بوده و [...]
ادامه مطلب

صرف کاربردی دوره صرف کاربردی ۸ ترم بوده و منبع تدریس این دوره، جلد اول کتاب [...]
ادامه مطلب

نحو کاربردی دوره نحو کاربردی ۸ ترم بوده و منبع تدریس این دوره، جلد دوم کتاب [...]
ادامه مطلب

قواعد تخصصی دوره قواعد تخصصی 16 ترم بوده و منبع تدریس این دوره، جلد چهارم [...]
ادامه مطلب

ترجمه عمومی ترجمه عمومی شامل 8 ترم بوده و منبع تدریس آن کتاب درآمدی بر مبانی [...]
ادامه مطلب

ترجمه تخصصی ترجمه تخصصی شامل 8 ترم بوده و منبع تدریس آن کتاب لغة الأعلام [...]
ادامه مطلب

لهجه عراقی لهجه عراقی در 8 ترم در معهد الضاد آموزش داده می شود. بازه [...]
ادامه مطلب

لهجه لبنانی لهجه لبنانی در 8 ترم در معهد الضاد آموزش داده می شود. بازه [...]
ادامه مطلب